RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 43.CV.SeaSG.2017-CBTT BCTC Q1.2017                                 BCTCQ12017SeaSGcompressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 43.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTCKT 2016                                 BCTCKT2016SeaSGcompressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2016. Xem trực tiếp tại đây: BCTCKT2016SeaSG... Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

108A.CV.SeaSG.2016(25.7.)Bc tinh hinh qtri cty... Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2016

12.CV.SeaSG.2017.Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang cuoi nam 2016... Xem thêm