RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

CBTT Báo cáo tài chính Quý 03/2018

  Chi tiết tại đây: 83.cv.seasg.2018.cbtt Bctc Quy 03.2018                          Bctc Quy 03.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 03/2018

Báo cáo tài chính Quý 03/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 03.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Ban Nien 2018 Final.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 02/2018

Báo cáo tài chính Quý 02/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: BCTC Q2.2018... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 02/2018

  Chi tiết tại đây:  66.cv.seasg.2018.cbtt Bctc Quy 02.2018                           BCTC Q2.2018... Xem thêm

CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12

  Chi tiết tại đây: 64.cv.seasg.2018.cbtt Thay Doi Dkkd Lan 12                          65.cv.seasg.2018.thong Bao Thay Doi Dkkd Lan 12                      ... Xem thêm

CBTT danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn thời điểm 6 tháng đầu năm 2018

  Chi tiết tại đây: 61.cv.seasg.2018.cbtt Danh Sach Co Dong Nha Nuoc Co Dong Lon 6 Thang Dau 2018                          62.cv.seasg.2018.ds Co Dong Nha Nuoc Co Dong Lon 6 Thang... Xem thêm

CBTT báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Chi tiết tại đây: 59.cv.seasg.2018.cbtt Bao Cao Quan Tri 6 Thang Dau 2018                          60.cv.seasgz2018.bao Cao Quan Tri 6 Thang Dau 2018  ... Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét bán niên 2018 và BCTC năm 2018

Chi tiết tại đây: 09.nqhdqt.2018.nq Hdqt Ky Hdkt Bctc 2018                         57.cv.seasg.2018.cbtt Thong Bao Ky Hdkt Bctc 2018... Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

07.qd-hdqt.2018.qd Hdqt Bo Nhiem Va Mien Nhiem Thanh Vien Bks 50.cv.seasg.2018.thong Bao Thay Doi Nhan Su Ban Kiem Soat 51.cv.seasg.2018.cbtt Mien Nhiem Va Bo Nhiem Thanh Vien Bks... Xem thêm

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau: 01.nqdhdcd.2018.nq Dhdcdtn 2018 01.bb-dhdcd-2018.bbh Dhdcdtn 2018 Bien Ban Kiem Tra... Xem thêm