RSS Twitter Facebook Email

Ban Kiểm Soát

Ông Trần Bảo Quốc
Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật – Chuyên ngành Luật Kinh tế
Quá trình công tác:
– Công tác tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Sài Gòn
– Trưởng Văn phòng Luật sự Đức – Quốc.
Ông hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát công ty Seaprodex Saigon.

Vũ Thị Bình
Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Ngành tài chính ngân hàng
Quá trình công tác:
– 2004 – 2008: Chuyên viên phân tích tài chính – Cty CP Chứng khoán Sài Gòn
– 2008 – 2010: Chuyên viên phân tích tài chính cao cấp – Cty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB.
– 2011 – 2012: Giám đốc quản lý doanh mục – Cty CP Quản lý quỹ đầu tư MB.
– 2015 – nay: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP – Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.
Bà hiện là thành viên Ban Kiểm Soát công ty Seaprodex Saigon.

Ông Trương Kim Toàn
(Thành viên Ban kiểm soát)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Ngành tài chính ngân hàng
Quá trình công tác:
– 2011 – 2012: P.Kinh Doanh – Công ty TNHH MTV Ngọc Thủy.
– 2012 – 2013: P.Kinh Doanh – Ngân hàng TMCP Đại Á.
– 2014 – nay: P.Đầu Tư – Công ty CP Đầu tư Tiến Lợi.
Ông hiện là thành viên Ban Kiểm Soát công ty Seaprodex Saigon.