RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:     Xem chi tiết tài liệu tại: Thong... Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty:     Chi tiết tại đây: 06.nq.hdqt.2018.nqhdqt Thay Doi Tgd                    ... Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT vv phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo NQĐHĐCĐTN 2017

  Chi tiết tại đây: 05.nq.hdqt.2018.ng Hdqt Chi Tra Co Tuc                          36.cv.seasg.2018.cbtt Ng Hdqt Chi Tra Co Tuc... Xem thêm

CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐTN 2018

Chi tiết tại đây:  34.cv.seasg.2018.thong Bao Chot Dscd To Chuc Dhdcdtn 2018                          04.nqhdqt.2018.nqhdqt Dieu Chinh Ngay Cho Dscd To Chuc Dhdcdtn 2018              ... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 01/2018

Báo cáo tài chính Quý 01/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 1.2018... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2018   Chi tiết tại đây: Bctc Quy 1.2018... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed  ... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed... Xem thêm

CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

  Chi tiết xem tại đây: 01.tb.seasg.2018.Thong Bao Chot Dscd Lay Y Kien Van Ban Tang Vdl                                  02.nq.hdqt.2018.nqhdqt Tang Vdl... Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiêm toán BCTC năm 2017

  Chi tiết tại đây: 01.NQ-HĐQT.2018.Nghi quyet HDQT vv ky ket hd kiem toan... Xem thêm

CBTT về việc Gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017   Chi tiết tại đây: VB 1967 02 04 2018 gia... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4/2017

Báo cáo tài chính Quý 04/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: SSN_BAO CAO TAI CHINH QUY4_2017.compressed... Xem thêm