RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thư mời, Chương trình và tài liêu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Ngày đăng: 08/06/2022

Thu moi hop

Chuong trinh DHDCD 2022

Quy che lam viec va bieu quyet

Bao cao TGD – DHCD2022

Bao cao HDQT – DHCD2022

Bao cao BKS – DHCD2022

TT.ket qua sxkd 2021 va phan phoi loi nhuan 2021

TT.ke hoach sxkd 2022

TT.thong qua BCTCKT 2022

TT.thong qua viec lua chon cong ty kiem toan 2022

TT.thong qua muc thu lao HDQT, BKS 2022

Du thao Nghi quyet DHDCDTN 2022

Phieu bieu quyet DHDCDTN 2022

Giay uy quyen 2022