RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 03/2018

Báo cáo tài chính Quý 03/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 03.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Ban Nien 2018 Final.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 02/2018

Báo cáo tài chính Quý 02/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: BCTC Q2.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 01/2018

Báo cáo tài chính Quý 01/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 1.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4/2017

Báo cáo tài chính Quý 04/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: SSN_BAO CAO TAI CHINH QUY4_2017.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 03/2017

Báo cáo tài chính Quý 03/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTC Q3.2017.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017

Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTC ban nien soat xet 2017 (Cong ty).compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 02/2017

Báo cáo tài chính Quý 02/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTC Quy 2.2017.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 01/2017

Báo cáo tài chính Quý 01/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCQ12017SeaSG... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2016. Xem trực tiếp tại đây: BCTCKT2016SeaSG... Xem thêm