RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

BCTC Q1 2021 up_0001-0004 BCTC Q1 2021 up_0005-0009 BCTC Q1 2021 up_0010-0014 BCTC Q1 2021 up_0015-0019 BCTC Q1 2021 up_0020-0024... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

1 BCTC_0001-0007 1 BCTC_0008-0015-đã nén 1 BCTC_0016-0022... Xem thêm

Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2020 sau kiểm toán

BCTC 6T 2020 up_0001-0008 BCTC 6T 2020 up_0009-0016 BCTC 6T 2020 up_0017-0023 BCTC 6T 2020 up_0024-0031 BCTC 6T 2020 up_0032-0039    ... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

BCTC Q2-2020_001-005 BCTC Q2-2020_006-010 BCTC Q2-2020_011-014 BCTC Q2-2020_015-018 BCTC Q2-2020_019-023... Xem thêm

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

BCTC SEA DA KIEM TOAN NAM 2019 file up_001-006 BCTC SEA DA KIEM TOAN NAM 2019 file up_007-012 BCTC SEA DA KIEM TOAN NAM 2019 file up_013-018 BCTC SEA DA KIEM TOAN NAM 2019 file up_019-024 BCTC SEA DA KIEM... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế

BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p001-006 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p007-012 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p013-018 BCTC Q4 2019 va Giai trinh chenh lech LNST up_p019-023... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

BCTC Q3 2019 HC_p001-007 BCTC Q3 2019 HC_p008-014 BCTC Q3 2019 HC_p015-020... Xem thêm

Báo cáo tài chính Bán niên 2019 sau soát xét

BCTC Ban Nien 2019_p001-009 BCTC Ban Nien 2019_p010-018 BCTC Ban Nien 2019_p019-025 BCTC Ban Nien 2019_p026-031 BCTC Ban Nien 2019_p032-037... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

BCTC Q2 2019-trang-1-7 BCTC Q2 2019-trang-08-14 BCTC Q2 2019-trang-15-20... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1/2019

BCTC Q1 2019_p001-010 BCTC Q1 2019_p011-020... Xem thêm