RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên 2022

1-12 13-20 21-29 30-37 38-48 Cac giai trinh F... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

1-4 5-8 9-11 12-14 15-17  18-21 22-24... Xem thêm

Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

1-4 5-7 8-11 12-14 15-17 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-44... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

1-4 5-8 9-11 12-15 16-19 20-23... Xem thêm

Xin gia hạn nộp Báo cáo bán niên 2021

Gia han nop BCTC ban nien nam 2021 CBTT va cong van Gia han BCBN 2021... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

BCTC Q1 2021 up_0001-0004 BCTC Q1 2021 up_0005-0009 BCTC Q1 2021 up_0010-0014 BCTC Q1 2021 up_0015-0019 BCTC Q1 2021 up_0020-0024... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

1 BCTC_0001-0007 1 BCTC_0008-0015-đã nén 1 BCTC_0016-0022... Xem thêm

Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2020 sau kiểm toán

BCTC 6T 2020 up_0001-0008 BCTC 6T 2020 up_0009-0016 BCTC 6T 2020 up_0017-0023 BCTC 6T 2020 up_0024-0031 BCTC 6T 2020 up_0032-0039    ... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

BCTC Q2-2020_001-005 BCTC Q2-2020_006-010 BCTC Q2-2020_011-014 BCTC Q2-2020_015-018 BCTC Q2-2020_019-023... Xem thêm