RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 02)

– Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp: http://tempuri.org/tempuri.html Giấy xác nhận, ủy quyền dự họp: http://tempuri.org/tempuri.html Chương trình đại hội: http://tempuri.org/tempuri.html Quy chế làm việc tại đại hội: http://tempuri.org/tempuri.html Quy chế bầu cử, ứng cử: http://tempuri.org/tempuri.html Đơn đề... Xem thêm