RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau: 01.nqdhdcd.2018.nq Dhdcdtn 2018 01.bb-dhdcd-2018.bbh Dhdcdtn 2018 Bien Ban Kiem Tra... Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:     Xem chi tiết tài liệu tại: Thong... Xem thêm