RSS Twitter Facebook Email

Quy chế tài chính

Quy chế tài chính

QUI CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (Ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT/2010 ngày 30/11/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn) Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11năm 2010 MỤC LỤC CHƯƠNG... Xem thêm