RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

CBTT bổ nhiệm Thành viên HĐQT Tô Ngọc Ngời

Vui lòng xem chi tiết đính kèm: 102.CV.SeaSG.2017.Thay doi TVHDQT To Ngoc Ngoi... Xem thêm

CBTT miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vũ Đức Tâm

Vui lòng xem chi tiết đính kèm: 101.CV.SeaSG.2017.Thay doi TGD Vu Duc Tam... Xem thêm

CBTT bổ nhiệm Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Trung

Vui lòng xem chi tiết đính kèm:  100.CV.SeaSG.2017.Thay doi TGD Huynh Son Trung... Xem thêm

CBTT các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/10/2017

Vui lòng xem file đính kèm: 02.NQ HDQT.2017 03.NQ HDQT.2017... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017

Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTC ban nien soat xet 2017 (Cong ty).compressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 78.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTC ban nien soat xet 2017                                 BCTC ban nien soat xet 2017 (Cong ty).compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 02/2017

Báo cáo tài chính Quý 02/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTC Quy 2.2017.compressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 02/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 77.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTC Quy 2.2017                                  BCTC Quy 2.2017.compressed... Xem thêm

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên soát xét 2017 và BCTC năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên soát xét 2017 và BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi tiết như sau: 73.CV.Sea.2017.Thong bao ky HD kiem... Xem thêm

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017:   Chi tiết tại đây: 68.CV.SeaSG.2017-Bao cao quan tri cty 6 thang dau 2017... Xem thêm

CBTT Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:   06.QD.SeaSG.2017.QD bo nhiem tv HDQT Do Thi Hong... Xem thêm

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo chi tiết như sau: Bien ban kiem tra tu cach co dong DHDCDTN 2017 Bien ban kiem phieu DHDCDTN... Xem thêm