RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2018

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2018   Chi tiết tại đây: Bctc Quy 1.2018... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed  ... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed... Xem thêm

CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

  Chi tiết xem tại đây: 01.tb.seasg.2018.Thong Bao Chot Dscd Lay Y Kien Van Ban Tang Vdl                                  02.nq.hdqt.2018.nqhdqt Tang Vdl... Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiêm toán BCTC năm 2017

  Chi tiết tại đây: 01.NQ-HĐQT.2018.Nghi quyet HDQT vv ky ket hd kiem toan... Xem thêm

CBTT về việc Gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017   Chi tiết tại đây: VB 1967 02 04 2018 gia... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4/2017

Báo cáo tài chính Quý 04/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: SSN_BAO CAO TAI CHINH QUY4_2017.compressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Cho tiết xem tại đây: SSN_BAO CAO TAI CHINH QUY4_2017.compressed                                   CBTT bao cao tai chinh Quy 4 2017... Xem thêm

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2017:     Chi tiiết tại đây: 06.CV.SeaSG.2018.Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang cuoi 2017... Xem thêm

CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11

  Chi tiết tại đây: 113.CV.SeaSG.2017-CBTT thay doi giay DKKD lan 11... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 03/2017

Báo cáo tài chính Quý 03/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTC Q3.2017.compressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 03/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

    Xem chi tiết tại đây: 109.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTC Q3.2017                                  BCTC Q3.2017.compressed... Xem thêm