RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo chi tiết như sau: Bien ban kiem tra tu cach co dong DHDCDTN 2017 Bien ban kiem phieu DHDCDTN... Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đến Quý cổ đông của Công ty, chi tiết như sau: Xem chi tiết tài liệu tại: Thong bao moi... Xem thêm