RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo thường niên & Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Bán niên 2019 sau soát xét

BCTC Ban Nien 2019_p001-009 BCTC Ban Nien 2019_p010-018 BCTC Ban Nien 2019_p019-025 BCTC Ban Nien 2019_p026-031 BCTC Ban Nien 2019_p032-037... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 2/2019

BCTC Q2 2019-trang-1-7 BCTC Q2 2019-trang-08-14 BCTC Q2 2019-trang-15-20... Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1/2019

BCTC Q1 2019_p001-010 BCTC Q1 2019_p011-020... Xem thêm

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018

04.CVSeaSG.2019 – CBTT Bao cao quan tri 6 thang cuoi 2018 05.CVSeaSG.2019 – Bao cao quan tri 6 thang cuoi 2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 03/2018

Báo cáo tài chính Quý 03/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 03.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Ban Nien 2018 Final.compressed... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 02/2018

Báo cáo tài chính Quý 02/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: BCTC Q2.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 01/2018

Báo cáo tài chính Quý 01/2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018. Xem chi tiết tại đây: Bctc Quy 1.2018... Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017. Xem chi tiết tại đây: BCTCKT nam 2017.compressed... Xem thêm