RSS Twitter Facebook Email

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p001-007 NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p008-014 NQ BBH BKP DHCDTN 2019_p015-020... Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SEAPRODEX SAIGÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phú Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI... Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN ˜™ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ   Điều 1 : Nhất... Xem thêm