RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2021

1-5 6-8 9-12 13-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-38 39-41 42-45 46-48 49-51 52-55 56-58 59-62... Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2020

BCTN up_0001-0010 BCTN up_0011-0020 BCTN up_0021-0030 BCTN up_0031-0040 BCTN up_0041-0050 BCTN up_0051-0061... Xem thêm

Báo cáo thường niên 2019

BCTN 2019 F_001-007 BCTN 2019 F_008-014 BCTN 2019 F_015-021 BCTN 2019 F_022-028 BCTN 2019 F_029-035 BCTN 2019 F_036-042 BCTN 2019 F_043-046 BCTN 2019 F_047-051  ... Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 & ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013   BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012: Đặc điểm, tình hình chung: Khó khăn: Khó khăn chung: Tình hình khủng hoảng kinh tế... Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2011

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 & ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011: Đặc điểm, tình hình chung: a) Khó khăn: Năm 2011 tình hình kinh tế Thế giới đã... Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2010

1. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 Những sự kiện quan trọng Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản... Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN NĂM BÁO CÁO: 2008 1. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 Những sự kiện quan trọng Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản... Xem thêm