RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Ngày đăng: 15/06/2023

Thu moi hop      Chuong trinh DHDCD TN 2023     Quy che lam viec 2023         Quy che bau cu ung cu 2023

Giay dang ky tham du 2023        Giay uy quyen 2023

Bao cao BKS        Bao cao HDQT     Bao cao TGD

TT. sua doi dieu le    Du thao dieu le 2023 lan 2

TT.ke hoach sxkd 2023       TT.ket qua sxkd 2022 & loi nhuan 2022         TT.Thong qua mien nhiem & bo nhiem TV BKS

TT.Thong qua mien nhiem & bo nhiem TV HDQT        TT.thong qua viec lua chon cong ty kiem toan 2023   

TT.thu lao HĐQT, BKS 2023