RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Báo cáo thường niên năm 2021

1-5 6-8 9-12 13-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-38 39-41 42-45 46-48 49-51 52-55 56-58 59-62... Xem thêm

Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

1-4 5-7 8-11 12-14 15-17 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-44... Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

CB 1-5 CB 6-9 CB 10-14 CB 15-19 CB 20-21... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

1-4 5-8 9-11 12-15 16-19 20-23... Xem thêm

Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2021

  Quy che BKS P1      Quy che BKS P2 End... Xem thêm

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty năm 2021

Quy che QTNB P1    Quy che QTNB P2     Quy che QTNB P3     Quy che QTNB P4 Quy che QTNB P5    Quy che QTNB P6     Quy che QTNB P7     Quy che QTNB P8 Quy che QTNB P9 ... Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1_10        11_20        21_33          34_45           46_55          56_65           66_75          76_84            85_93  94_103      104_113       124_133 ... Xem thêm

Thư mời, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thu moi hop Quy che lam viec va bieu quyet Bao cao TGD – DHCD2021 Bao cao HDQT – DHCD2021 Bao cao BKS – DHCD2021 TT.ket qua sxkd 2020 va loi nhuan 2020 TT.thong qua ke hoach sxkd 2021 TT.thong... Xem thêm

Bao cáo tài chính Quý 3 năm 2021

BCTC Q3 up 1-2 BCTC Q3 up 3-6 BCTC Q3 up 7-10 BCTC Q3 up 11-13 BCTC Q3 up 14-16 BCTC Q3 up 17-20 BCTC Q3 up 21-23... Xem thêm