RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

CBTT bổ nhiệm Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Trung

Vui lòng xem chi tiết đính kèm:  100.CV.SeaSG.2017.Thay doi TGD Huynh Son Trung... Xem thêm

CBTT các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/10/2017

Vui lòng xem file đính kèm: 02.NQ HDQT.2017 03.NQ HDQT.2017... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 78.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTC ban nien soat xet 2017                                 BCTC ban nien soat xet 2017 (Cong ty).compressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 02/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 77.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTC Quy 2.2017                                  BCTC Quy 2.2017.compressed... Xem thêm

CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên soát xét 2017 và BCTC năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên soát xét 2017 và BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi tiết như sau: 73.CV.Sea.2017.Thong bao ky HD kiem... Xem thêm

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017:   Chi tiết tại đây: 68.CV.SeaSG.2017-Bao cao quan tri cty 6 thang dau 2017... Xem thêm

CBTT Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:   06.QD.SeaSG.2017.QD bo nhiem tv HDQT Do Thi Hong... Xem thêm

CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn CBTT Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Nhân Kiệt Quyết định miễn nhiệm: 51.CV.SeaSG.2017-CBTT mien nhiem PTGĐ Nguyen Nhan Kiet... Xem thêm

CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 49.CV.SeaSG.2017.CBTT thong bao moi hop DHDCDTN 2017... Xem thêm

CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Nhân Kiệt – Phó tổng giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Nhân Kiệt – Phó tổng giám đốc Công ty thông báo giao dịch cổ phiếu, công văn đính kèm tại đây: 44.CV.SeaSG.2017-Thong bao giao dich co phieu của ong Nguyen Nhan Kiet... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính Quý 01/2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 43.CV.SeaSG.2017-CBTT BCTC Q1.2017                                 BCTCQ12017SeaSGcompressed... Xem thêm

CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: 43.CV.SeaSG.2017.CBTT BCTCKT 2016                                 BCTCKT2016SeaSGcompressed... Xem thêm