RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thư mời, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

1.Thu moi va chuong trinh hop 2. Quy che lam viec va bieu quyet tai DH 3.Giay dang ky tham du 4.Giay uy quyen DHDCD BT 2023 5. To trinh sua doi bo sung 6.Phu luc 1 sua doi dieu... Xem thêm

Báo cáo quản trị năm 2022

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-22... Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên 2022

1-12 13-20 21-29 30-37 38-48 Cac giai trinh F... Xem thêm