RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Bổ sung và điều chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

CBTT tai lieu bo sung DHCDTN 2022 TT.Thong qua mien nhiem & bo nhiem TV HDQT Quy che bau cu ung cu bau bo sung thanh vien HDQT Mau don de cu ung vien HDQT Phieu bau bo sung TV... Xem thêm

Thư mời, Chương trình và tài liêu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Thu moi hop Chuong trinh DHDCD 2022 Quy che lam viec va bieu quyet Bao cao TGD – DHCD2022 Bao cao HDQT – DHCD2022 Bao cao BKS – DHCD2022 TT.ket qua sxkd 2021 va phan phoi loi nhuan 2021 TT.ke... Xem thêm

Bảng cung cấp thông tin ông Đặng Đình Phúc

CBTT Ban cung cap thong tin Dang Dinh Phuc up... Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

1-3 4-7 8-10 11-13 14-16 17-20 21-24... Xem thêm