RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thư mời, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 08/11/2021

Thu moi hop

Quy che lam viec va bieu quyet

Bao cao TGD – DHCD2021

Bao cao HDQT – DHCD2021

Bao cao BKS – DHCD2021

TT.ket qua sxkd 2020 va loi nhuan 2020

TT.thong qua ke hoach sxkd 2021

TT.thong qua BCTCKT 2021

TT ban hanh, sua doi Dieu le va Quy che cong ty

TT ban hanh, sua doi Quy che BKS

TT.thong qua thu lao HDQT, BKS 2021

TT uy quyen cho HDQT thuc hien mot so nhiem vu

Phu luc To trinh sua doi Dieu le

Du thao Dieu le 2021

Du thao quy che Quan tri noi bo 2021

Du thao quy che HDQT 2021

Du thao quy che BKS 2021

Du thao Nghi quyet DHDCD 2021

Phieu bieu quyet DHDCD SeaSG 2021

Giay uy quyen

HuongDanDangKy tham du truc tuyen

Huong tham du Dai hoi truc tuyen

HuongDanBieuQuyet