RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Thư mời, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày đăng: 10/06/2024

Thu moi hop

Chuong trinh

Giay dang ky tham du

Giay uy quyen

Quy che lam viec

Quy che bau cu ung cu

Bao cao TGD

Bao cao HDQT

Bao cao BKS

TT 01 thong qua KQKD

TT 02 thong qua KHKD

TT 03 thong qua BCTC 2023

TT 04 thong qua viec lua chon don vi kiem toan

TT 05 thong qua thu lao

Du thao Bien ban hop

Du thao Nghi quyet

Mau don de cu ung vien BKS

Mau don de cu ung vien HDQT

Mau so yeu ly lich ung vien 2024