RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2021 để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 10/08/2021

Thong bao 2