RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 06/05/2021

NQ HDQT DSCD up