RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Công bố việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội

Ngày đăng: 19/05/2020

CV CBTT vv chot danh sach co dong

Thong bao ngay dang ky cuoi cung tc DHCD 2020

Nghi quyet HDQT vv chot danh sach co dong