RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ngày đăng: 06/08/2019

Nghi quyet HDQT vv chon cong ty kiem toan