RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Thông báo về việc điều chỉnh Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng: 21/05/2020

CV CBTT vv chot danh sach co dong dieu chinh

Nghi quyet HDQT vv chot danh sach co dong dieu chinh

Thong bao ngay dang ky cuoi cung tc DHCD 2020 dieu chinh