RSS Twitter Facebook Email

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày đăng: 19/06/2019

Thu moi hop

Ban do chi dan noi to chuc DHCD

Chuong trinh DHCDTN 2019

Giay dang ky du hop

Quy che lam viec DHCD 2019

Quy che bau cu DHCD 2019

Bao cao TGD

Bao cao HDQT

Bao cao BKS

To Trinh BN,MN TV HDQT,BKS

To Trinh chon cty kiem toan

To Trinh DHCD uy quyen

To Trinh KHKD 2019

To Trinh KQ KD 2018

To Trinh thu lao HDQT,BKS

To Trinh TQ BCTC 2018

To Trinh phat hanh co phieu

Don de cu ung vien BKS

Don de cu ung vien HDQT

Mau so yeu ly lich ung vien

 

 


Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13