RSS Twitter Facebook Email

Thông tin Seaprodex Saigon

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần

Ngày đăng: 22/07/2016

1192015925_24B.2015.NQ-HDQT10.9.2015-trien-khai-phat-hanh-CP-rieng-le-page-001

1192015925_24B.2015.NQ-HDQT10.9.2015-trien-khai-phat-hanh-CP-rieng-le-page-002

1192015925_24B.2015.NQ-HDQT10.9.2015-trien-khai-phat-hanh-CP-rieng-le-page-003