RSS Twitter Facebook Email

Thông tin Seaprodex Saigon

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thay đổi danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ

Ngày đăng: 22/07/2016

27102015452_28.2015.NG-HDQT26.10.2015-Thay-doi-ds-NDT-mua-CP-page-001

 

27102015452_28.2015.NG-HDQT26.10.2015-Thay-doi-ds-NDT-mua-CP-page-002