RSS Twitter Facebook Email

Thông tin Seaprodex Saigon

Quyết định HĐQT 06/QĐ-SeaSG/2017 v/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT

Ngày đăng: 05/06/2017

Quyết định Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Hồng như sau:

http://i.imgur.com/dDXDtJM.png

Quyết định bổ nhiệm: 06.QD.SeaSG.2017.QD bo nhiem tv HDQT Do Thi Hong