RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (lần 2)

Ngày đăng: 12/07/2019

Thu moi hop

Ban chi dan noi to chuc DHCD

Chuong trinh hop

Don dang ky du hop

Quy che lam viec DHDC 2019

Quy che bau cu DHCD 2019

Bao cao TGD

Bao cao HDQT

Bao cao BKS

To trinh BN,MN TV HDQT,BKS

To trinh TQ BCTC 2018

To trinh KQKD 2018

To trinh KHKD 2019

To trinh chon cty kiem toan

To trinh DHCD uy quyen

To trinh thu lao HDQT,BKS

To trinh phat hanh co phieu

To trinh dau tu du an tai Linh Xuan

Don de cu UV BKS

Don de cu UV HDQT

Mau-so-yeu-ly-lich-ung-vien