RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Thông báo, Phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Ngày đăng: 10/09/2021

Thong bao lay y kien co dong bang van ban

PHIEU LAY Y KIEN

Du thao Quy che to chuc DHDCD truc tuyen va Bo phieu dien tu

To trinh lua chon cong ty kiem toan

Du thao Nghi quyet DHDCD lay y kien bang van ban