RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng: 02/06/2017

Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo chi tiết như sau:

Bien ban kiem tra tu cach co dong DHDCDTN 2017

Bien ban kiem phieu DHDCDTN 2017

BBH DHDCDTN 2017

NQ DHDCDTN 2017