RSS Twitter Facebook Email

Công bố thông tin

Công bố về việc được chấp thuận tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét vì lý do bất khả kháng là dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng: 19/08/2021

CBTT vv chap thuan viec tam hoan CBTT BCBN 2021