RSS Twitter Facebook Email

Quy chế tài chính

Quy chế tài chính

Ngày đăng: 22/07/2016

QUI CHẾ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

(Ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT/2010 ngày 30/11/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11năm 2010

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG……………………………………………….4

Điều 1: Tư cách pháp nhân…………………………………………………………….4

Điều 2 : Phạm vi áp dụng……………………………………………………………..4

Điều 3 : Trách nhiệm ………………………………………………………………….4

CHƯƠNG II : CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH…………………………………………4

MỤC I : QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN…………………………………………………….5

Điều 4 : Nguồn vốn……………………………………………………………………5

Điều 5 : Huy động vốn……………………………………………………………….5

Điều 6 : Nguyên tắc sử dụng vốn và các quỹ…………………………………………6

Điều 7 : Đầu tư tài chính và đầu tư vào công ty khác………………………………..6

Điều 8 : Các khoản nợ phải trả……………………………………………………….7

MỤC II : QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN………………………………………………8

Điều 9 : Nguyên tắc chung……………………………………………………….……8

Điều 10 : Giao tài sản…………………………………………………………………8

Điều 11 : Quản lý tài sản là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng …………………………….8

Điều 12 : Các khoản phải thu…………………………………………………………9

Điều 13 : Quản lý vật tư, hàng hoá tồn kho ………………………………………….12

Điều 14 : Quản lý tài sản cố định…………………………………………………….16

Điều 15 : Quản lý vốn đầu tư XDCB………………………………………………..19

Điều 16 : Xử lý tài sản tổn thất……………………………………………………….21

MỤC III: QUẢN LÝ DOANH THU……………………………………………………21

Điều 17 : Doanh thu………………………………………………………………….21

Điều 18 : Quản lý doanh thu…………………………………………………………22

MỤC IV : QUẢN LÝ CHI PHÍ…………………………………………………………22

Điều 19 : Chi phí…………………………………………………………………….22

Điều 20 : Chi phí sản xuất kinh doanh……………………………………………….22

Điều 21 : Chi phí hoạt động tài chánh – chi phí khác……………………………….27

MỤC V : THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN PHỐI CÁC QUỸ……………..27

Điều 22 : Thu nhập doanh nghiệp……………………………………………………27

Điều 23 : Phân phối Thu nhập doanh nghiệp………………………………………..28

Điều 24 : Sử dụng các quỹ…………………………………………………………..29

MỤC VI : CÁC KHOẢN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH VÀ CÔNG TY………..30

Điều 25 : Nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước………………………………………..30

Điều 26 : Nghĩa vụ tài chính với Công ty……………………………………………30

CHƯƠNG III : QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐƠN VỊ

THÀNH VIÊN……………………………………………………………31

Điều 27 : Đại diện chủ sở hữu vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác……31

Điều 28 : Mối quan hệ với các Đơn vị thành viên có phần vốn góp chi phối

của Công ty …………………………………………………………….…31

Điều 29 : Mối quan hệ với chi nhánh – đơn vị hạch toán phụ thuộc………………….32

Điều 30 : Mối quan hệ tài chính giữa Công ty với Công ty liên kết………………….33

CHƯƠNG IV : HẠCH TOÁN KẾ TOÁN…………………………………………………33

Điều 31: Nguyên tắc hạch toán……………………………………………………….33

Điều 32 : Năm tài chính……………………………………………………………..33

CHƯƠNG V : CÔNG TÁC KẾ HOẠCH – KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN…………………………………………………………….34

Điều 33: Lập kế hoạch ………………………………………………………………34

Điều 34: Kiểm soát tài chính , kế toán……………………………………………….34

Điều 35: Ban kiểm soát………………………………………………………………34

Điều 36 : Phân tích tài chính…………………………………………………………34

Điều 37 : Công tác kiểm toán…………………………………………………………35

Điều 38 : Công bố công khai tài chính……………………………………………….35

Điều 39: Chế độ báo cáo…………………………………………………………….36

CHƯƠNG VI : PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ VỐN – TÀI SẢN ……………..…………..37

Điều 40: Phân quyền, phân cấp quản lý vốn – tài sản………………………………..37

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH………..……………………………………38

Điều 41: Phạm vi điều chỉnh…………………………………………………………38

Điều 42: Hiệu lực thi hành……………………………………………………………38