RSS Twitter Facebook Email

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 02)

Ngày đăng: 22/07/2016

deFptqC
– Tài liệu đính kèm:
Thông báo mời họp: http://tempuri.org/tempuri.html
Giấy xác nhận, ủy quyền dự họp: http://tempuri.org/tempuri.html
Chương trình đại hội: http://tempuri.org/tempuri.html
Quy chế làm việc tại đại hội: http://tempuri.org/tempuri.html
Quy chế bầu cử, ứng cử: http://tempuri.org/tempuri.html
Đơn đề cử ứng viên HĐQT: http://tempuri.org/tempuri.html
Đơn đề cử ứng viên BKS: http://tempuri.org/tempuri.html
Mẫu SYLL ứng viên HĐQT: http://tempuri.org/tempuri.html
Mẫu SYLL ứng viên BKS: http://tempuri.org/tempuri.html
– Báo cáo, tờ trình Đại hội:
Báo cáo sử dụng vốn: http://tempuri.org/tempuri.html

Warning: Missing argument 1 for baivietlienquan_function(), called in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\themes\themeseaprodexsg\post-single.php on line 55 and defined in C:\Inetpub\vhosts\seaprodexsg.com\httpdocs\wp-content\plugins\baivietlienquan\baivietlienquan.php on line 13