RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Ngày đăng: 17/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2018.

Xem chi tiết tại đây: Bctc Ban Nien 2018 Final.compressed