RSS Twitter Facebook Email

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4/2017

Ngày đăng: 09/02/2018

Báo cáo tài chính Quý 04/2017 của Công ty CP XNK Thuỷ sản Sài Gòn cho năm tài chính 2017.

Xem chi tiết tại đây: SSN_BAO CAO TAI CHINH QUY4_2017.compressed